Quốc hội dự kiến quyết nhân sự 2 Bộ trưởng trong tháng 11 update

Đợt họp thứ 2 kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, dự kiến từ 2-17/11/2020 là đợt họp tập trung tại Ba Đình, Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ và có thể tiến hành phê chuẩn Bộ trưởng Y tế.